ALGEMENE VOORWAARDEN

Bijgewerkt op : 08.01.2024

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR

1. Identificatie.

De uitgever is het bedrijf ANIKOP, SAS met een aandelenkapitaal van 69.000 euro waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2, rue des érables, 69760 Limonest, geregistreerd bij de RCS van Lyon onder nummer B 493 220 479 (BTW FR72493220479), en gespecialiseerd in de levering van IT-oplossingen, met name in SaaS-modus.

2. Doel.

Deze applicatie is bedoeld voor professionals op het gebied van accommodatie, zoals campings, die deze ook beschikbaar kunnen stellen aan hun klanten (gezamenlijk aangeduid als « gebruiker(s) » of « u »). Camp’in is een gratis mobiele applicatie waarmee kampeerders voor en tijdens hun verblijf toegang hebben tot alle informatie met betrekking tot hun huur. De applicatie stelt professionals op het gebied van accommodatie ook in staat snel met kampeerders te communiceren voor een betere klantenservice.

3. Totstandkoming van het contract.

De Algemene voorwaarden (« AV ») zijn online beschikbaar op https://www.campin.fr/cgu-application/nl. ANIKOP wil de consument uitdrukkelijk wijzen op de beschikbaarheid van dit document en op het feit dat het belangrijk is om het te downloaden met het oog op documentatie, toekomstige referentie en ongewijzigde reproductie. Deze informatie wordt op eenvoudig verzoek verstrekt in een formaat dat toegankelijk is voor personen met een handicap.

4. Door uw uitdrukkelijke toestemming

Te geven, met name na het downloaden en gebruiken van de applicatie, verklaart u zich akkoord met de AV. Hierdoor kunt u gebruik maken van de functies van de mobiele applicatie, hierna de « applicatie ». Indien u minderjarig bent, dienen uw ouders akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Het contract kan worden afgesloten in de volgende talen: Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands.

5. Aanvaarding.

U erkent de betreffende AV te hebben gelezen en gaat ermee akkoord om alle bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik te respecteren.

6. Downloaden.

Om de applicatie te kunnen gebruiken dient u ze te downloaden. De applicatie is beschikbaar op de platformen van de mobiele besturingssystemen Android en iOS, en moet gebeuren in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de bovengenoemde mobiele besturingssystemen. U wordt eraan herinnerd dat de updates die beschikbaar zijn op de Android- en iOS-platforms moeten worden gedownload voor een correct gebruik van de applicatie.

7. Duurtijd.

Gebruikers kunnen de applicatie te allen tijden verwijderen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Er is geen minimale duurtijd vereist.

8. Verbinding.

Downloaden en gebruik van de applicatie vereisen een bestaande en efficiënte internetverbinding. Gebruikers die dit netwerk kiezen doen dat onder hun eigen verantwoordelijkheid.

9. Essentiële kenmerken.

9.1. Functies.

 

Camp’in is een gratis mobiele applicatie waarmee kampeerders te allen tijde toegang hebben tot belangrijke informatie over hun verblijf en waardoor ze ook gemakkelijk kunnen communiceren met de camping.

· Dankzij de applicatie kan de kampeerder: Online een plaatsbeschrijving en inventaris uitvoeren, op een paar minuten tijd

· Snel overleggen met de camping

· Toegang krijgen tot het entertainmentprogramma en plaatsen reserveren

· De praktische informatie en de beschikbare diensten raadplegen

· (door de camping geselecteerde) niet-te-missen plaatsen en activiteiten in de buurt ontdekken

· Zijn verblijf delen met de mensen die hem vergezellen zodat iedereen kan profiteren van de functies van de applicatie

 

9.2. Compatibiliteit. De applicatie is compatibel met iOS- en Android-versies die worden beheerd door Apple en Google.

 

9.3. Interoperabiliteit. De applicatie staat op zichzelf; ze kan werken met digitale diensten zoals foto’s, contacten en iOS- en Android-geolocatie indien de gebruiker deze heeft geaccepteerd en volgens de instellingen van zijn telefoon.

 

9.4. Serviceniveau. Er wordt geen minimumniveau van kwaliteit van de dienstverlening voorgesteld.

10. Onderbreking van de service

De service kan op elk moment worden onderbroken om veiligheidsredenen en tijdens onderhoud.

11. Updates.

11.1. Overeenstemming. ANIKOP zorgt ervoor dat de consument wordt geïnformeerd en de updates ontvangt die nodig zijn om de overeenstemming van de goederen te behouden onder de voorwaarden voorzien door de consumentencode. U wordt eraan herinnerd dat wanneer de consument de bovengenoemde updates niet binnen een redelijke termijn installeert, ANIKOP niet verantwoordelijk is voor het gebrek aan overeenstemming dat uitsluitend voortvloeit uit het niet installeren van de betreffende updates.

11.2. Overige. Alle andere updates die niet nodig zijn om overeenstemming te handhaven, zijn uitdrukkelijk toegestaan door de Gebruiker; ze zijn belangrijk om ANIKOP in staat te stellen te voldoen aan de verwachtingen van gebruikers, de markt, de stand van de techniek, regelgeving. Updates worden vrijgegeven en beschikbaar gemaakt op Android- en iOS-platforms zodra ze door deze laatsten zijn aanvaard. De gebruiker wordt uitgenodigd om de nieuwste versie te installeren. De consument heeft het recht de update te weigeren indien de update een negatieve impact heeft op zijn toegang tot de digitale inhoud of de digitale dienst of op zijn gebruik daarvan.

12. Onderhoud.

Er wordt geen onderhoud aangeboden; de applicatie staat echter toe dat opmerkingen naar de redacteur worden gestuurd.

13. Veiligheid.

Om te reageren op een incident met betrekking tot beveiliging of om dreigingen of kwetsbare situaties het hoofd te bieden, kan ANIKOP de volgende maatregelen nemen: tijdelijke of permanente onderbreking van de service.

14. Garanties.

14.1. Wettelijke garanties. Consumenten of niet-professionele gebruikers genieten de wettelijke garantie van overeenstemming voor goederen, digitale inhoud en digitale diensten, evenals de garantie met betrekking tot verborgen gebreken in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek.

 

14.2. Commerciële garantie en service na verkoop. ANIKOP biedt geen enkele commerciële garantie aan consumenten of niet-professionele gebruikers.

15. Intellectueel eigendom.

De applicatie werd ontworpen om u te laten genieten van vele functies. Door deze AV te aanvaarden verplicht u zich ertoe de rechten van ANIKOP te respecteren:

 

15.1. Beperkte licentie. Door deze voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord het beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht dat u door ANIKOP is verleend, te respecteren. Dit gebruik, gekoppeld aan uw gebruik van de applicatie, blijft exclusief, uniek en niet-commercieel vanaf de installatiedatum, en is ook van toepassing op updates en eventuele patches die door ANIKOP zijn aangebracht. ANIKOP verleent u een persoonlijke, niet-

exclusieve, niet-overdraagbare en niet-licentieerbare gebruikerslicentie onder voorbehoud van naleving van de AV.

 

15.2. Geen eigendomsrecht; U erkent en aanvaardt dat het gebruik van de door ANIKOP verleende licentie u geen titel of eigendomsrecht verleent op enig deel van de applicatie. Daartoe bevat de applicatie bestanden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, geluiden, handelsmerken, ontwerpen en modellen, applets en computercodes die uitsluitend aan ANIKOP toebehoren en worden beschermd door de bepalingen van de nationale wetgeving. Het gebruik van de applicatie verleent u geen enkel recht op informatie of inhoud in de applicatie. Door deze AV te aanvaarden, stemt u ermee in de inhoud in de applicatie niet te wijzigen, vertalen, reproduceren, op de markt te brengen, in sublicentie te geven of te verhuren. Bovendien is het u niet toegestaan om de broncodes van de applicatie te reverse-engineeren, hacken, decompileren, extraheren, proberen te ontdekken of te wijzigen.

 

15.3. De gebruiker die inhoud (tekst, afbeeldingen, opinies, enz.) publiceert, verleent een gratis en exclusieve licentie die alle rechten van reproductie, weergave, vertaling, gebruik, exploitatie, aanpassing, distributie dekt onder de volgende voorwaarden:

 

15.3.1. Duur van de concessie: duur van de literaire en artistieke eigendomsrechten, d.w.z. de duur voorzien door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en buitenlandse wetten en alle verlengingen of uitbreidingen van deze duur door een internationale conventie, een Europese richtlijn, een Franse of een buitenlandse wet.

15.3.2. Geografische reikwijdte: de concessie wordt verleend voor de hele wereld en voor alle talen, en voor alle beoogde werkingsmodaliteiten.

15.3.3. Garantie: De gebruiker verklaart dat alle inhoud volledig origineel is en geen enkel element ontleent dat wordt beschermd door een ander werk, van welke aard dan ook. De gebruiker vrijwaart ANIKOP en de betrokken professionals op het gebied van accommodatie tegen elke aanspraak van een derde in welke hoedanigheid dan ook en tegen de financiële gevolgen die een dergelijke aanspraak zou kunnen hebben op ANIKOP of de betrokken professionals op het gebied van accommodatie.

15.3.4. Reikwijdte van de concessie: de concessie dekt alle vormen van exploitatie, ongeacht of deze betrekking hebben op het recht van reproductie, vertaling of het recht op weergave bij uittreksel of in zijn geheel, op alle tot nu toe bekende of onbekende middelen, door alle processen en op alle media, zonder dat deze lijst uitputtend is, door middel van druk, soortgelijke processen op alle media en in het bijzonder op papier, magnetische of digitale media, door weergave, per video, via sociale netwerken, internet, intranet, terminals, op alle bekende of onbekende media tot nu toe, voor privé of openbaar gebruik.

16. Verantwoordelijkheid van de auteur/gebruiker voor de inhoud die hij publiceert.

De auteur van enige inhoud is zowel strafrechtelijk als burgerlijk verantwoordelijk voor de gepubliceerde inhoud. Hij vrijwaart de uitgever van alle juridische en financiële gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. Hij is verantwoordelijk voor alle directe of indirecte, materiële of immateriële schade aan wie dan ook als gevolg van het gebruik van de applicatie. Meer specifiek, moet alle inhoud:

16.1. De regelgeving naleven, met name op het gebied van consumentenbescherming, mededingingsrecht, persrecht, intellectueel eigendom, persoonsgegevens, enz.

16.2. De beleefdheidsregels naleven door sms-taal, grove en vulgaire taal te vermijden.

17. Illegale inhoud.

Elke ongeoorloofde of ongepaste inhoud moet worden gemeld aan de betrokken professionals op het gebied van accommodatie en/of aan ANIKOP. U wordt er aan herinnerd dat de wet in het bijzonder straft: belediging, laster, aanzetten tot rassenhaat, intimidatie of verheerlijking van terrorisme via internet, aanvallen op beeldrechten en privacy, verspreiding van gewelddadige of pedofiele afbeeldingen.

18. Beperking van de aansprakelijkheid.

In het kader van een middelenverbintenis stelt ANIKOP een tool ter beschikking die bestemd is voor een gemeenschap van gebruikers. ANIKOP biedt geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot deze tool, de inhoud, de prestaties, de werking op uw toestel. Het gebruik ervan is op eigen risico van de gebruiker. ANIKOP behoudt zich het recht voor om update- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren om de kwaliteit van de applicatie te verbeteren. De daaruit voortvloeiende storingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding in welke vorm dan ook.

19. Disclaimer.

GEBRUIKERS WORDEN GEÏNFORMEERD DAT DE APPLICATIE AAN HEN BESCHIKBAAR WORDT GESTELD « ZOALS ZE IS »; ANIKOP BIEDT GEBRUIKERS GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK OP DEZE OPLOSSING, DE INHOUD EN DE PRESTATIES ERVAN. ANIKOP wijst in het bijzonder elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het downloaden of installeren van de applicatie, onder voorbehoud van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Android- en iOS-platforms. ANIKOP kan de werking van de applicatie op uw toestel niet garanderen. ANIKOP wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het onderhoud van de applicatie, indien deze verouderd zou raken. Behoudens toepasselijk dwingend recht, kan ANIKOP niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en schade in verband met het gebruik van de applicatie of de onmogelijkheid om toegang te krijgen als gevolg van het stopzetten van de activiteit, voor computerstoringen, voor verlies van klanten. Bijgevolg worden gebruikers eraan herinnerd dat het hun verantwoordelijkheid is om alle passende maatregelen te nemen om de schadelijke gevolgen, met name in verband met een mogelijke onderbreking van de werking of een mogelijk verlies van gegevens die door de applicatie worden gegenereerd als gevolg van het gebruik, tot een minimum te beperken.

20. Bescherming van persoonsgegevens.

ANIKOP verbindt zich ertoe de geldende wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. In bijlage bij deze AV vindt u daarom informatie met betrekking tot het gebruik dat wordt gemaakt van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, evenals uw rechten.

21. Communicaties.

De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat de informatie die gevraagd wordt voor het sluiten van de AV of die werd verzonden tijdens de uitvoering ervan per e-mail kan worden verzonden.

22. Wijzigingen.

ANIKOP behoudt zich het recht voor om de applicatie te ontwikkelen en deze AV op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in het bijzonder afhankelijk van de evolutie van haar aanbod, de markt en regelgeving, gebruikersbehoeften. Contractuele wijzigingen zullen op alle mogelijke manieren aan de gebruikers worden meegedeeld en zijn onmiddellijk van toepassing. Het voortgezette gebruik van één van de aangeboden diensten na kennisgeving door ANIKOP van de wijziging van deze AV veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van de aldus aangemelde nieuwe AV. Indien de gebruiker het niet eens is met de geplande contractuele wijzigingen, wordt hij verzocht de applicatie niet verder te gebruiken.

23. Ongeldigheid.

Indien een bepaling van de AV geheel of gedeeltelijk nietig blijkt te zijn, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige AV niet aantasten. In een dergelijk geval zullen partijen, indien mogelijk, deze onrechtmatige bepaling vervangen door een wettige bepaling die beantwoordt aan de geest en het doel van deze bepaling.

24. Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank.

Deze bepalingen zijn onderworpen aan de naleving van de Franse wetgeving, onder voorbehoud van de toepassing van een meer beschermende dwingende wet voor de consument. Elk geschil met een professional zal worden voorgelegd aan de rechtbank van koophandel van Lyon.

Bijlage 1: Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die door de applicatie worden verzameld, zijn als volgt:

 

· Naam en voornaam van de gebruiker

· Gegevens met betrekking tot de reservatie

· E-mail

· Unieke ID als de gebruiker ermee instemt om meldingen te ontvangen

 

Doeleinden van verzameling:

 

· Analyse van bugs, gebruik en statistieken

· Commercieel beheer van de betrokken professionals op het gebied van accommodatie

· Beheer van de klantenrelatie van de betrokken professionals op het gebied van accommodatie en in het bijzonder: antwoorden op verzoeken (per e-mail), enquêtes, prospectie, algemene of specifieke informatie, enz.

 

Rechtsgronden van de verwerking:

 

· Toestemming van de betrokkene met het oog op prospectie en het gebruik van de applicatie

· Uitvoering van een contract met het oog op commercieel beheer, klantenrelaties

· Gerechtvaardigd belang van de uitgever, namelijk het handhaven van de beveiliging van de applicatie

· Gerechtvaardigd belang van de betrokken professionals op het gebied van accommodatie, namelijk commerciële prospectie naar soortgelijke producten en diensten

 

Categorieën van de ontvangers van gegevens: De ontvangers van de door de applicatie verzamelde gegevens zijn:

 

· De uitgever van de applicatie (ANIKOP) en zijn technische dienstverleners

· De betrokken professionals op het gebied van accommodatie

 

Bewaartermijn: De maximale bewaartermijn van gegevens is 3 (drie) jaar na de laatste aansluiting van de gebruiker, behoudens de toepasselijke wettelijke bepalingen en in het bijzonder de voorschriften met betrekking tot verjaring.

 

Rechten van personen: Iedereen heeft het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen om toegang tot de gegevens die hem betreffen, om de rectificatie of verwijdering ervan, of om een beperking van de verwerking die hem betreft, evenals het recht om zich te verzetten tegen de verwerking. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij de betrokken professionals op het gebied van accommodatie en/of ANIKOP, dpo@anikop.com, 2, Rue des érables, 69760 Limonest. Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Betrokkenen hebben ook het recht om de richtlijnen te bepalen met betrekking tot de bestemming van hun persoonsgegevens na hun overlijden. In het geval dat de verwerking is gebaseerd op toestemming, kan deze op elk moment worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking werd gegeven.

 

Veiligheid: De uitgever van de applicatie implementeert passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de AVG en de bescherming van de rechten van de betrokken personen garandeert, volgens de bepalingen van artikel 28 van de AVG.